סרטוני וידאו

סרטוני וידאו

video

איגרת שאול השנייה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

וידאו המרכז לקט פסוקים בנושא עצלנות. "מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים" (השנייה אל התסלוניקים ג' 10-11)
video

אבירם הגשים את חלומו להיות שדרן רדיו. בעודו משדר ברדיו חיפה וברדיו קול הים האדום הוא הבין שזה לא ממלא לו את הריקנות שבפנים, הוא הבין כי חייב להיות משהו מעבר להישגים גישמיים בחיים. הוא החל לחפש אחר אלוהים עד שבסופו של דבר אלוהים מצא אותו!
video

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

"לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אני אדוני" (ויקרא י"ט 16)
video

אגרת אל הרומים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

ספר מעשי השליחים מוקלט במלואו - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי יוחנן מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי לוקס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי מרקוס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!