סרטוני לימוד

סרטוני לימוד

video

איגרת שאול השנייה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת אל הרומים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

ספר מעשי השליחים מוקלט במלואו - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי יוחנן מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי לוקס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי מרקוס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי מתי מוקלטת במלואה - האזנה נעימה
video

להתערב / לכעוס מריב שלא שייך לך זה כמו להחזיק באזניים של כלב - לא מומלץ!
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא אספות הקהילה